“Với niềm vinh dự, tự hào được mang tên Chủ tịch Tôn Đức Thắng; với những thành tựu đã đạt được, tôi tin tưởng chắc chắn rằng Trường đại học Tôn Đức Thắng sắp tới nhất định sẽ có bước phát triển mới, mạnh mẽ hơn nữa đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thân yêu của chúng ta; xứng đáng với vinh dự được mang tên bác Tôn kính yêu”