“…Tôi đánh giá rất cao sự nỗ lực, phấn đấu của các đồng chí. Mười tám (18) năm qua các đồng chí đã trăn trở, tìm tòi để có mô hình, kết quả ngày hôm nay…; Tôi cho rằng đây là một mô hình cần phải hoàn thiện và nhân rộng cho các đại học cả nước chúng ta…”