“…chúng ta hoàn thiện Đề án để Nhà trường phê duyệt và các cấp thẩm quyền phê duyệt để đưa chúng ta 20 năm nữa trở thành một trong những Trường trong Top 500 và trước khi vào Top 500 thì năm nào vào Top 1000. ….Tôi hoan nghênh khát vọng của Nhà trường…”.